Общи Условия

Общи условия на РЕМЕЛ АД за сключване на сделки по доставка

на стоки и услуги и предоставяне на оферти

§ 1 Общи положения

(1) Сделките за доставка на стоки и услуги и предоставяне на оферти от РЕМЕЛ АД се основават изключително на тези правила и условия, които са приложими изключително и само за контрагенти, търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

(2) Тези общи условия изключват прилагането на общи или допълнителни условия използвани от контрагентите на РЕМЕЛ АД.

(3) Настоящите Общи условия се считат за неразделна част от всяка сделка като екземпляр от тях се прилага към всеки договор и се подписва от другата страна, с което се счита, че те са приети от нея.

(4) Съответните услуги и доставки, сe договарят индивидуално. Тези Общи условия ще се прилагат и при договори с продължително изпълнение без да е необходимо пак да се преподписват.

(5) Устните споразумения между страните не важат, когато договорът е сключен в писмена форма. Последващите изменения и допълнения на тези договори, трябва да са сключени в писмена форма.

§ 2 Оферта и сключване на договор

(1) Офертите на РЕМЕЛ АД по отношение на количествата, сроковете за доставка, опции за доставка и отстъпки са – винаги необвързващи до приемането им от другата страна.

(2) Освен ако не е уговорено друго, РЕМЕЛ АД се счита обвързан с цените, които се съдържат в неговите оферти за срок от 14 дни, считано от тяхното изготвяне, независимо от първоначалното им приемане от другата страна. В такъв случай определящи са цените посочени в потвърждението на конкретната поръчка от РЕМЕЛ АД. Цените се разбират винаги “exworks” без включен ДДС. Допълнителни доставки и услуги се оферират отделно.

(3) Схеми, илюстрации, размери, тежести или друга производствена информация, са задължителни само ако това е изрично договорено в писмена форма.

(4) Служителите на РЕМЕЛ АД, освен ако не са изрично писмено упълномощени за това не могат да сключват писмени или устни споразумения , които да допълват или изменят съдържанието на вече сключен писмен договор.

(5) Конкретна поръчка се счита за приета и обвързващаза РЕМЕЛ АД, ако е потвърдена писмено от РЕМЕЛ АД. Устно предоставената информация от РЕМЕЛ АД не е оферта.

§ 3 Плащане

(1) Определящи са цените, посочени в потвърждението на поръчката от РЕМЕЛ АД, увеличени със съответния нормативен ДДС. § 2 ал. 2, се прилага съответно. Допълнителни доставки и услуги се договарят отделно.

(2) Ако не е уговорено друго, фактурите/сметките са платими до 5 (пет) работни дни след датата на фактурата, без отстъпка. При частично плащане на основание чл. 76 ал. 2 от ЗЗД се погасяват първо разноските, след това лихвата и на края главницата.

(3) Плащането се счита за извършено само тогова, когато сумата постъпи по сметката на РЕМЕЛ АД.

(4) Ако другата страна (“Купувачът”) се забави, РЕМЕЛ АД има право да начислява лихва за забава в размер на законната лихва, съгласно чл. 86 от ЗЗД. Горното не ограничава РЕМЕЛ АД да търси обезщетение за вредите, които надхвърлят законната лихва.

(5) Ако РЕМЕЛ АД разбере за обстоятелства, които поставят кредитоспособността на купувача под въпрос, особено ако Купувачът спира плащанията си, РЕМЕЛ АД има право дори при договорено отложено плащане да обяви плащането за незабавно изискуемо. В такива случаи РЕМЕЛ АД също има право да изиска авансово плащане или надлежна гаранция за 100 % от стойността на сделката.

(7) Купувачът има право да извършва прихващане или да упражни търговско право назадържане само при наличието на безспорно или установено по съдебен ред свое вземане.

§ 4 Доставка

(1) Дати или срокове за доставка се договарят в писмена форма. Сроковете за доставка започват да текат от датата на влизане на договора в сила, ако в договора не е упоменато друго нещо.

(2)Непреодолима сила и събития по смисъла на 306 от Търговския закон, които правят изпълнението от страна на РЕМЕЛ АД ненавременно или невъзможно, освобождават РЕМЕЛ АД от поетите ангажименти за определените срокове и/или крайни дати. Такива обстоятелства дават право на РЕМЕЛ да спре изпълнението на задълженията си за доставка или изпълнение за срока докато трае непреодолимата сила.

(3) Ако пречката трае по-дълго от три месеца, купувачът има право след разумен гратисен период, да се откаже от все още неизпълнените части от договора. Ако времето за доставка се увеличи или ако РЕМЕЛ АД бъде свободен от задължението си, клиентът не може да подава искове за обезщетение. РЕМЕЛ АД може да се позове на непреодолима сила само когато уведоми другата страна в разумен срок.

(4) Ако РЕМЕЛ АД носи отговорност за неспазване на договорените срокове и дати или е в забава, Купувачът има право на обезщетение за забава в размер на 0.5% за всяка просрочена седмица закъснение върху стойността на забавената част от доставките или услугите, но не повече от 5% от фактурната им стойност. Допълнително обезщетение извън посоченото може да се претендира от Купувача само ако закъснението се дължи на груба небрежност от страна на РЕМЕЛ АД.

(5) РЕМЕЛ АД има право на частични доставки и частични услуги по всяко време, освен ако купувачът не е заинтересован от частичните доставки и частичните услуги.

(6) Спазването на задълженията за доставки? на РЕМЕЛ АД предполага навременното и правилното изпълнение на задълженията на Купувача. Те включват по-специално изясняването на всички технически и търговски подробности по сделката, включително реда, за извършване на доставките и предоставянето на услугите, както и документите, съпровождащи стоката или услугата, лицензи, регулаторни одобрения, евентуални съгласувания и предварителни плащания.

(7) Ако Купувачът забави приемането на стоката или услугата, РЕМЕЛ АД има право да изиска обезщетение за понесените вреди; при закъснение в приемането, рискът от случайно повреждане или погиване преминава върху Купувача.

§ 5 Прехвърляне на риска

(1) Рискът преминава върху Купувача, веднага след като стоката е била предадена на превозвача или е отделена от останалата стока в склада на РЕМЕЛ АД. Ако доставката се забави по молба на Купувача, рискът преминава върху него с уведомлението за готовността за приемане на доставката от него.

(2) Застраховане на стоките срещу транспортен риск е само по изрично искане и за сметка на Купувача.

§ 6 Права на купувача при дефекти

(1) Стоките ще бъдат доставени без производствени и материални дефекти; крайният срок за подаване на гаранционни претенции е една година след извършване на доставката.

(2) Ако не се спазват инструкциите за употреба иподдръжка, ако са правени модификации на изделията или са използвани различни от описаните консумативи, които не отговарят на първоначалните спецификации, всякакви претенции за дефекти на продуктите се отхвърлят. Предполага се до доказване на противното, че тези обстоятелства
са причина за проявилите се недостатъци

(3) Kупувачът трябва да уведоми РЕМЕЛ АД в писмена форма незабавно след появата на недостатъците, но не по-късно от две седмици след получаване на съответното изделие. Недостатъци, които не могат да бъдат открити дори чрез задълбочен преглед в рамките на този период, трябва да се съобщят на РЕМЕЛ АД в писмена форма веднага след откриването им.

(4) В случай на уведомление от страна на Купувача, че продуктите имат дефект, РЕМЕЛ АД може по свой избор и за своя сметка, да изиска:
а) изпращането на дефектната част за ремонт и последващо връщане от РЕМЕЛ АД.
б) Купувачът да запази дефектната част докато служител на РЕМЕЛ АД не бъде изпратен при купувача да констатира недостатъците и да извърши ремонт /корекция. По преценка на РЕМЕЛ АД може недостатъците да се установяват с протокол от международна сървейланс организация като напр. SGS.
(в) Ако купувачът изисква ремонтни работи да се извършват на място, посочено от него, РЕМЕЛ АД може да предложи парична компенсация съгласно обичайните пътни и работни разходи, коитоРЕМЕЛ АД би направил за отстраняване на дефектите в подобни случаи..

(7) По своя преценка, вместо поправка, РЕМЕЛ АД може да удовлетвори рекламацията чрез доставка на стоки без недостатъци.

(8) Ако ремонтът не е успешен и страните приемат, че става дума за неотстраними недостатъци Купувачът може да поиска или намаление на цената или замяна на дефектното изделие с ново за сметка на РЕМЕЛ АД.

(9) РЕМЕЛ АД не носи отговорност за недостатъци, които са се проявили при нормална експлоатация и са резултат на нормалното износване на изделието.

(10) Само директните Купувачи имат право на рекламации за дефекти срещу РЕМЕЛ АД и правото за рекламация не може да се прехвърли на трети лица.

§ 7 Отговорност

(1) Договорната отговорност на РЕМЕЛ АД на основание чл. 94 от ЗЗД се ограничава само до вреди, причинени при умисъл или груба небрежност.

(2) При небрежност, освен ако друго не бъде договорено и на основание чл. 82 от ЗЗД, РЕМЕЛ АД отговаря за претърпените вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са били предвидими при пораждане на задължението.

(3) Ограниченията по отношение на отговорността, посочени в предходните параграфи не намират приложение в случаите на недобросъвестно поведение от страна на РЕМЕЛ АД.

(4) Когато отговорността на РЕМЕЛ е изключена или ограничена, това важи и за делегираните агенти/сътрудници/представители на РЕМЕЛ.

§ 8 Обезпечение при неплащане на цената

(1) Стоката, предмет на конкретна доставка остава собственост на РЕМЕЛ АД до окончателното изплащане на договорената цена. При продажба от Купувача на трето лице, получената сума ще бъде обезпечение за РЕМЕЛ АД срещу вземането на неизплатената доставка. Това се отнася и за получените обезщетения, вкл. застрахователни.

(2) При повтарящи се доставки и в случай, че Купувачът има неизплатени просрочени задължения по предходни доставки РЕМЕЛ АД може да забави изпълнението на настоящи или следващи доставки докато Купувачът не издължи просрочените плащания без това да води до каквато огворност на РЕМЕЛ АД за претърпени от това вреди или пропуснати ползи от Купувача.

(3) Купувачът има право да преработва и да продава доставените стоки, стига да не закъснява с плащанията. Той не може да залага доставените стоки до окончателното изплащане на цената им.

(4) При предявяване на права от трети страни върху стоките по предходните алинеи и особено при налагане назапор, Купувачът трябва да посочи собствеността на РЕМЕЛ АД незабавно, така че РЕМЕЛ АД да може да упражнява правата си на собственост. Ако третото лице не е в състояние да възстанови на РЕМЕЛ АД, произтичащите във връзка с това съдебни или извънсъдебни разноски, Купувачът носи отговорност за тях.

(5) При забава на плащане от Купувача с повече от 30 (тридесет) дни, РЕМЕЛ АД има право да развали едностранно договора без да изпраща предизвестие, както и да поиска връщане на доставените до момента стоки.
§. 9 Промяна в условията
РЕМЕЛ АД си запазва правото да променя едностранно един път в годината цената на доставяните изделия при увеличаване на производствените разходи, като поскъпване на суровини, труд, енергия и т.н., за което уведомява Купувача.

§ 9 Заключителни разпоредби

(1) За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага Българското законодателство. Доколкото се явят неуредени въпроси в Българското законодателство субсидиарно приложение ще има КОНВЕНЦИЯТА на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки

(2) Всички спорове ще се решават по пътя на прeговорите и ако до споразумение не се стигне в от 60 дни, считано от подписване на протокол за започване на преговори въпросът ще се отнесе за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско промишлена палата – София.

(3) Всички съобщения се изпращат по куриер или по факс на адресите посочени в договора за доставка. Валидно обвързваща е и кореспонденцията разменена по интернет на изрично посочените в договора за доставка пощенски адреси.

(4) С цел подобряване на работата РЕМЕЛ АД си запазва правото да внася промени в настоящите Общи условия като уведомява за това писмено клиентите си. В случай, че от тях не постъпи писмено възражение в срок от 30 дни от уведомлението се счита, че измененията са приети и обвързващи.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на РЕМЕЛ АД на неговото заседание от 18.09.2015 г.

РЕМЕЛ АД